Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu i sklepu www.umocnieni.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu i sklepu internetowego www.umocnieni.pl, oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie produktów. Regulamin skierowany jest do Konsumentów i Przedsiębiorców.

Serwis www.umocnieni.pl wraz platformą sprzedażową prowadzony jest przez
Fundację Aktywnej Rodziny z siedzibą w Olsztynie 10-771, Towarnickiego 12a/1, KRS 0000590491 / NIP: 7393880785 / REGON: 363262954.

Definicje

  1. Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna

Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z serwisu www.umocnieni.pl

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem www.umocnieni.pl/regulamin,

Serwis – platforma internetowa oraz sklep internetowy działający pod adresem www.umocnieni.pl

Sprzedawca – Fundacja Aktywnej Rodziny z siedzibą w Olsztynie 10-771, Towarnickiego 12a/1, KRS 0000590491 / NIP: 7393880785 / REGON: 363262954.

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, usługa lub produkt on-line będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Produktami oferowanymi w sklepie www.umocnieni.pl mogą być m.in. kursy on-line, konsultacje specjalistyczne, warsztaty, spotkania i inne. Zgodne ze statutem fundacji.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

1. Postanowienia ogólne

1.1.  Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie, pozwalające na przeglądanie stron www, a także posiadanie skrzynki pocztowej email.

1.2. Z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

1.3. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Korzystanie z Serwisu

2.1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu Produktów m.in. kursów on-line i na żywo, konsultacji specjalistycznych i produktów cyfrowych, które są oferowane w ramach statutowej działalności odpłatnej i nieodpłatnej Fundacji Aktywnej Rodziny.

2.2. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Sprzedającego należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności.

2.3. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w Serwisie są wyrażone w złotych polskich. Jeśli do ceny nie jest dopisana dodatkowa informacja, należy założyć, że jest to cena brutto. Cena nie zawiera ewentualnych kosztów dostawy.

2.4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

2.5. Każde zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości email przesłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.

2.6. Podstawowym sposobem dostawy Produktu jest udostępnienie go drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe.

2.7. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, wysyłana jest do Użytkownika wiadomość e-mail, zawierająca informacje uzyskaniu dostępu do zakupionych produktów lub usług.

2.8. W przypadku spotkań odbywających się na żywo wymagana jest obecność fizyczna uczestnika w miejscu, które wyznaczy Fundacja Aktywnej Rodziny.  Pieniądze nie są zwracane jeśli uczestnik nie pojawi się na którymś dniu spotkania (w przypadku kilkudniowych) lub nie będzie uczestniczył w jakiejś jego części.

2.9. W przypadku jeśli nie zbierze się wymagana liczba osób na szkolenie grupowe (min. 8) pieniądze są zwracane na konto kupującego.

2.9.1 Jeżeli chodzi o indywidualne konsultacje ze specjalistami. Pieniądze nie są zwracane na konto kupującego, jeśli wizyta zostanie odwołana przed jej odbyciem za zgodą prowadzącego konsultację i po uprzednim uzgodnieniu z nim można umówić się na inny termin. Fundacja Aktywnej Rodziny nie ma obowiązku zwrócenia pieniędzy za nie odbyte zajęcia z przyczyn nie staiwnia się w umówionym terminie.

3. Sposoby płatności

3.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

  • płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności
  • przelew środków na konto sprzedającego.

3.2. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności, Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia.

4. Faktury wystawiane są na życzenie Użytkownika. W takim przypadku niezbędne jest podanie danych do faktury zgodnie z odpowiednim formularzem. Składając zamówienie Użytkownik zgłasza potrzebę wystawienie faktury oraz zgodę na jej odbiór bez konieczności składania swojego podpisu.

5. Reklamacje

5.1. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta drogą elektroniczną na adres centrum.umocnieni@gmail.com  lub pisemnie na adres kontaktowy Sprzedawcy: Fundacja Aktywnej Rodziny z siedzibą w Olsztynie 10-771, Towarnickiego 12a/1

5.2. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących reklamacji.

5.3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się w tym terminie oznacza, uznanie reklamacji za uzasadnioną.

6. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.

6.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

6.2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  • klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.
  • klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  • klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7. Postanowienia końcowe

7.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.